GENERATIONSSKIFTE

Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare till en annan inom familjen. Men det kan även avse en överlåtelse till andra närstående. 

Under rubriken generationsskifte här ska enbart överlåtelse inom en familj eller till andra närstående behandlas. Det finns skillnader gentemot extern försäljning när det gäller juridiska och ekonomiska förhållanden, men också relations- och ledarskapsfrågor i övergångsskedet mellan tidigare och nya ägare. Den förhandling som sker mellan parterna är också normalt annorlunda vid en överlåtelse till närstående jämfört med till en extern köpare. Texten vänder sig både till nuvarande ägare, kallad överlåtare, och blivande ägare, kallad övertagare. Det motsvarar självfallet säljare och köpare. 

Generationsskifte som det beskrivs här, har sitt speciella kännetecken i relationerna mellan överlåtaren och övertagaren. Det är oftast ett förhållande mellan förälder och barn, och med dess särskilda problematik. Ofta identifieras även överlåtaren starkt med företaget och har företagarrollen som sin identitet. Det krävs därför en stark egen profilering för övertagaren i denna situation, eftersom överlåtaren genom sin relation till övertagaren hela tiden finns i bakgrunden på ett annat sätt än vid en försäljning till en extern köpare.

Att överlåta ett företag sker normalt mot någon form av ersättning. Vid försäljningar inom familjen eller till närstående är det dock vanligt att priset hamnar lite lägre än till en extern köpare. Orsaken är helt enkelt att överlåtaren har intresse av att övertagaren kan fortsätta att driva företaget utan en allt för svår finansiell press. Att bara ge bort företaget är idag rent tekniskt sett en relativt enkel process sedan arvs- och gåvoskatt avskaffades, men det kan samtidigt ifrågasättas om inte överlåtaren skall ha någon ersättning för vad som byggts upp? Dessutom kan det finnas flera barn i familjeföretaget som väcker frågor om rättvisa inom familjen om ett barn får något och ett annat inte.

Ägarskifte eller bara ledarskifte?

Åtskilliga ägarledda företag leds av företagare som är aktivt engagerade, men ändå närmar sig vad som är vanlig pensionsålder. Följaktligen borde det vara dags för många att se över hur företaget ska ägas och ledas framöver, och forma en egen personlig tillvaro utanför företagandet.

De flesta företagen övergår inte till nästa generation i betydelsen egna barn eller andra närstående. I stället överlåts åtskilliga företag genom försäljning till externa köpare. Köpare kan vara någon som vill in i branschen, personer som är anställda i företaget, eller också kan det vara andra företag som är köpare, t ex konkurrenter som vill öka sin marknadsandel.

Ett alternativ till att direkt genomföra ett generationsskifte eller till att sälja externt kan vara att anställa en företagsledare. Situationen kan vara att du som företagare vill göra något helt annat, och att generationsskifte eller försäljning kommer senare. Genom att tillföra nya krafter i företaget kan nuvarande ägare också avlastas från arbetsinsatser som gör att generationsskiftet inte framstår som så akut. 

Att klara ut vilket av barnen eller vem av andra närstående som passar bäst att ta över familjeföretaget kan kräva diskussioner, observation och tid för varje familjemedlem att forma sina mål för framtiden. Drar det ut på tiden med beslut om generationsskifte och det blir tungt att driva familjeföretaget kan en också anställd företagsledare vara en övergångslösning. Detta kan också vara en lösning om företagaren avlider eller blir sjuk. 

Ett annat skäl att anställa företagsledare kan vara att företaget riskera att stagnera, att de egna krafterna eller kompetensen inte räcker till för att genomföra de förändringar som företaget måste göra när marknaden förändrats.

Arv, gåva, rättvisa

En överlåtelse kan vara planerad eller komma överraskande, t ex pga ett dödsfall. Genom olyckor och hastig sjukdom kan detta tyvärr även drabba företagsledare som inte är i en sådan ålder att det var dags för ett generationsskifte, men ändå ställs den övriga familjen inför en sådan situation. För att hantera detta är det viktigt att skapa en struktur för oförutsedda händelser, t ex genom att upprätta ett testamente eller dokumentera hur man vill att företagets skall hanteras i en sådan situation. Det är inte alltid vanligt att yngre företagare har testamenten, men trots att detta känns som en avlägsen process i yngre år kan det behövas för oförutsedda händelser. Det är därför en rekommendation att ett sådant upprättas, och av särskild vikt om det finns flera barn, kanske från olika äktenskap. Hjälp med testamente kan ofta erhållas via en bankjurist.

En liknande situation kan följa av skilsmässa, vilket innebär att företaget kan bli föremål för en tvist om hur förmögenheten skall fördelas. Om man inte avser att så skall kunna ske krävs äktenskapsförord som fördelar förmögenheten på ett förutbestämt sätt, men om det inte är avsikten är det ändå en god ide att upprätta ett avtal om hur en värdering skall ske vid en separation. När väl tvisten är framme kan förutsättningarna för en diskussion vara allt för svåra, och företagets verksamhet och framtid kan stå inför stora störningar och problem utan regler för hur situationen skall hanteras.

Om det finns kollega eller delägare som finns kvar kan det vara lämpligt att denne löser ut den övriga familjen som ärvt aktierna från den avlidne. Om det är stora värden inblandade kan dock detta vara problematiskt p.g.a. att den kvarvarande delägaren inte kan finansiera ett sådant förvärv. För att förebygga denna typ av problem kan särskilda försäkringar tecknas som utfaller om den andra delägaren dör, med syfte att just hjälpa till att finansiera en sådan överlåtelse. I en sådan situation är det viktigt att man även enats om hur värderingen av aktierna skall ske vid övertag av den andre delägaren till följd av dödsfallet.

Gåva innebär att man ger någon sina aktier eller andelar i företaget. Detta går att genomföra för aktiebolag och handelsbolag, men inte för enskilda firmor som ju inte är ett självständigt företag utan en fysisk person som driver näringsverksamhet. Beskattningen av gåvor är avskaffad, vilket innebär att detta normalt inte är något problem. Däremot kan en gåva av tillgångar från ett aktiebolag medföra beskattning, eftersom ett uttag under marknadsvärdet kan komma att beskattas som ett ägaruttag (utdelning) hos företagets ägare (överlåtaren), och dessutom som uttag i företaget, vilket innebär att företaget får betala skatt på skillnaden mellan tillgångens marknadsvärde och gåvans värde (noll). Detta regleras genom särskilda regler om s.k. uttagsbeskattning, och bör inte genomföras utan att konsultera en skatteexpert för att undvika dyrbara misstag.

Gåvor har dock en annan aspekt som bör utvärderas innan man ger bort sina aktier – rättvisa. Den som har arbetat upp en verksamhet i ett företag har ofta lagt en stor del av sin tid och sitt liv för att åstadkomma det som nu skall överlåtas. Att ge bort allt detta som en gåva kan då i vissa fall framstå som orättvist mot grundaren, även om viljan att hjälpa sina barn och närstående naturligtvis är orsaken. Men det kan genomföras på olika sätt, och rättvisan kan balanseras mellan parterna. 

En lösning är att sälja till barnen mot en revers som skall amorteras och förräntas. Detta ger överlåtaren en ekonomisk trygghet och ett kassaflöde från försäljningen, och övertagaren får en mycket flexibel finansiär. Dessutom kommer ju övertagaren att i slutändan ärva reversen om denna då inte är löst, vilket ger en fordran på sitt egna företag som kan vara förmånligt. Villkoren för en sådan revers bör planeras noga, men minst utbetalas med den summa som överlåtaren måste betala i skatt för sin vinst på aktierna. Därigenom är båda parter neutrala likviditetsmässigt inför fortsättningen. Om man inte vill att någon skatt skall utgå på en försäljningslikvid kan andra varianter användas, t ex en successiv överlåtelse av aktier parallellt med att överlåtaren behåller sin anställning och erhåller lön från verksamheten samt tar utdelning på kvarvarande aktier enligt en fastställd plan. Här kan en lösning ofta skapas i dialog med företagets redovisningskonsult eller revisor, men det viktiga är den bakomliggande diskussionen om rättvisan mellan överlåtaren och övertagaren.

Liknande frågor om rättvisa kan uppstå när det finns barn som arbetar inom företaget och andra som arbetar på andra ställen, eller är för unga för att ha börjat arbeta. I dessa situationer krävs normalt en fördelning av förmögenheten med stöd i en extern värdering. En sådan överlåtelse kan dock kombineras med en gåva, genom att övertagaren säljer aktier för den summa som skall tillfalla de barn som inte skall ta över verksamheten, och lämnar resterande aktier som gåva tillämpar en reversmodell mot den övertagare som skall driva företaget vidare. Genom att planera och utvärdera olika lösningar i god tid kan detta ofta lösas på ett sätt som ger rättvisa åt alla inblandade.

© Copyright Ägarskifte Micro