INTRESSERAD AV ATT KÖPA ETT FÖRETAG?

MYCKET ATT TÄNKA PÅ!

Det finns flera sätt att ta över ett företag på. Oftast köper man ett företag genom ett företag man redan har eller startar för detta köp. Ett företag som köper ett annat företag kan göra det av många olika skäl, t.ex. för att samordna och effektivisera produktion, köpa varumärke, köpa upp en konkurrent etc.
Kanske är det ditt första köp och du vill på ett snabbare och kanske enklare sätt komma igång med ett eget företag.

Oavsett hur du närmar dig möjligheten med att ta över ett företag så behöver du göra dig en bild av vad det är du söker och varför du gör det. Tänk igenom dina personliga motiv och vilken affärsinriktning som passar dig! Testa dig själv på några frågor om de personliga motiven och hur du vill utveckla ett företag. Skriv ned din sökprofil!

 • Är det rätt tillfälle för dig att starta eller köpa ett företag?
 • Vilka är dina motiv och drivkrafter?
 • Vad har du med dig av kunskaper och erfarenheter?
 • Vilken blir din roll i företaget?
 • Kan du ordna finansiering för köpet?
 • Kan du ordna finansiering för drift av företaget?
 • Hur beskriver du det företag som ska matcha dina förutsättningar och mål?

Var kan jag söka företag?
Företagsmäklare eller företagsförmedlare arbetar främst med uppdrag åt de som vill sälja företag.  Sök på Företagsmäklare och liknande sökord på Internet! På mäklarnas hemsidor finns objekt till salu och ibland även möjlighet att registrera sig som tänkbar köpare. En direktkontakt med mäklaren kan vara bättre. Har du en genomtänkt sökprofil och även kan göra det troligt att du kan ordna finansiering för ett köp, så får du sannolikt den information du behöver om de företag som finns att köpa. Förbered dig alltså på att vara en trovärdig kandidat inför kontakten!


I företagsförmedlarens uppdrag ingår oftast att göra ett prospekt över objektet med information och värdering. Företagsmäklaren är också rådgivare genom hela försäljningsprocessen, säljarens rådgivare. Arvodet är oftast beroende av den slutliga köpeskillingen men kan också innehålla en fast ersättning. Utebliven affär betyder alltså mindre eller ingen ersättning till mäklaren. Även om företagsmäklaren är säljarens rådgivare ger det för dig som köpare en stadga i köpprocessen när det finns en företagsmäklare med i bilden. Du har också möjligheten att själv anlita företagsförmedlare till att aktivt söka företag som stämmer med sökprofilen. Det förutsätter förstås att du är beredd att betala för sökningen. Företag till salu kan du hitta i annonser, såväl i lokalmedia som i riksmedia. Ofta är det företagsmäklare som står bakom annonserna men det finns även företagare som annonserar själva. Även på Internetsajter typ Blocket och Bolagsplatsen finns det företag / rörelser till salu. Se kategorin Affärsöverlåtelser!

Har du en sökprofil som stämmer med viss bransch, så kan du också leta i branschtidskrifter och medlemsblad men även branschorganisationens hemsida.

Är du intresserad av fristående företag inom ett större kedjeföretag? Då kan du kontakta kedjeföretaget och höra om det finns något ledigt företag. Sådana kedjeföretag finns t.ex. inom servicehandeln där även drivmedelsföretagen kan räknas in. En variant på detta är franchising.

Inget hindrar att du själv letar upp just det företag som du skulle vilja ta över. Frågan är fri men det gäller att närma sig med känslighet och finess. Ägaren har kanske inte ens tänkt tanken på att sälja. Det gäller att vara en trovärdig och tänkbar köpare.


KÖPA ELLER STARTA NYTT!

Att starta nytt från grunden ger dig stora möjligheter att profilera företaget som du själv vill – redan från början. Det är du som bygger upp och det är gott för självkänslan. Du väljer lämplig utrustning, du anställer personer som du redan är överens med. Du har greppet – någorlunda i alla fall. Det finns alltid något som man behöver ta reda på från grunden. Det kostar ”lärpengar”.

Fördelen med att köpa ett redan etablerat företag är att det redan finns en upparbetad kundkrets, det finns leverantörskontakter, lokaler, utrustning, personal, hemsida på Internet etc. Kanske inte just allt detta i det företag du tänker dig, men det finns mycket av det du själv annars måste bygga upp från grunden. Ett befintligt företag kan du se, du kan ta ställning till om det passar in i dina planer. Dessutom finns det en historik, det finns siffror. Du har möjligheter att granska företaget och dess förutsättningar.

Men, det finns också anledning att vara försiktig och observant. Det är lätt att bortse från svagheter i det företagsobjekt du har för ögonen. Det finns mycket att tänka på innan du kan vara färdig med ditt beslut att lägga bud. Att köpa ett företag och driva det är inte som att ta en anställning även om allt är på plats när du kommer dit. Det är lika mycket en företagarroll som det är för den som startar helt nytt. 

I förhandlingarna om köpet är det en part du måste ansvara för och det är du själv. Utgå från att du ska ha en bra framtid för dig och det nya företaget. Därför kan du inte godta säljarens bud på ett tidigt stadium. Ta det lugnt och se till att du vet vad du köper och grunda ditt bud på en trovärdig budget för den kommande verksamheten.

VAD ÄR FÖRETAGET VÄRT? VAD KAN MAN BETALA?

Värdering, ett inslag i förhandlingen
Värdet på det företag som ska köpas, antingen det är aktier eller inkråm, bestäms i förhandling mellan köpare och säljare. Det finns alltså inget pris som kan fastställas objektivt. Däremot finns det metoder som ger utgångspunkt för prisförhandlingar.

I företagsmäklarens uppdrag ligger att göra en värdering av företaget. Även revisorer kan erbjuda företagsvärdering. Det för alltför långt i detta sammanhang att redogöra för de värderingsmodeller som förekommer.

Kan värde försvinna vid köpet?
Ha följande i tankarna när du ska värdera ett företag. Vid överlåtelse av ett ägarlett företag är det en stor risk att verksamheten försvagas beroende på att kunderna varit knutna till förre ägaren. Ägaren kan stå för en kompetens som köparen inte har. Personalens beteende kan också påverkas vid ledarskifte liksom leverantörer. Detta är starka riskfaktorer, vilket du bör ha med i din analys och din prisförhandling. Många företag har nyckelpersoner som sitter på ovärderlig kunskap för företaget. Dessutom finns det i dagens näringsliv åtskilliga företag som inte har så mycket synliga tillgångar, kanske bara lite kontorsinredning och datorer. Företaget tjänar pengar på kunskap och tjänster. Kunskapen finns ofta hos ägaren men kanske lika mycket hos de anställda. Risken är stor att företagets värde, de anställda, försvinner så fort du tagit över. Har företaget då något värde för dig? Vad talar för och vad talar emot att kunderna stannar kvar om deras tidigare kontakter försvinner? Är företagets anseende och varumärke tillräckligt starkt för att vara oberoende av ägare och andra nyckelpersoner?

Jämförelse med nystart
Gör också en jämförelse och beräkning utifrån följande. Du tänker dig att du startar motsvarande företag från grunden genom att köpa ny eller begagnad utrustning, anställer personal och sätter igång med din marknadsföring för att få kunder. Vad innebär det i investeringar och rörelsekapitalbehov beroende på startsträcka, osäker kundtillströmning, osäkerhet i maskininstallationer och personalrekrytering?

Blir det som nu eller bättre?
Säljaren hävdar kanske att företaget kommer att ge mer framöver än det resultat som visats bakåt i tiden. För dig gäller det att lyssna på argumenten. Finns det något i företaget som ger bättre förutsättningar framöver, nya kunder på väg in, ny produkt som ännu inte är lanserad, en nyinstallerad utrustning, ett varumärke som är på väg att befästa sin ställning etc? Är det något som du kan dra nytta av om du köper? Säljaren kan också mena att lokalens läge är värt något extra, att företaget är inarbetat och välkänt etc. Säljaren säger sig vilja ha betalt för goodwill beroende på detta. Du utgår ändå från den lönsamhet du kan se i boksluten. Ligger det något i säljarens argument? Har inte läget varit detsamma i många år? Vad talar för att det plötsligt ska betyda mer?

Värderingsmetoder

Det finns flera olika värderingsmetoder som används av professionella företagsvärderare och ekonomiska rådgivare. Relativt enkla metoder kan dock ibland räcka till för att få fram ett godtagbart värde för att se om det aktuella företaget är möjligt att förvärva.

Marknadsvärdering innebär att sätta värdet på samma nivå som gällt vid försäljning av andra liknande företag. Denna teknik är dock relativt ovanlig för familjeföretag, eftersom det sällan finns något likvärdigt objekt och det inte är vanligt att man offentliggör vad man får betalt när denna typ av företag säljs. Men ibland kan det finnas personliga relationer till en annan företagare som sålt. Om denne är villig att diskutera sin affär kan man få referenser att utgå ifrån.

Substansvärdering innebär att värdet bestäms till skillnaden mellan värdet på tillgångar minus skulder, alltså det egna kapitalet. Tillgångarna kan emellertid behöva justeras om det finns övervärden som inte framgår av redovisningen, eller om det omvänt finns tillgångar som värderas för högt i balansräkningen. Är tillgångarna i balansräkningen 3 500 tkr och skulderna 2 400 tkr så blir substansvärdet 1 100 tkr. Substansvärdet är en utgångspunkt för prisdiskussionerna. Fördelen med substansvärdet är att det är lätt att beräkna, och att det inte kräver någon information om framtiden. Jämfört mot andra metoder är därför osäkerheten i värderingen relativt låg. Nackdelen är att det inte förmedlar någon som helst bild av hur framtiden för företaget ser ut, dvs. den tidsperiod som blir köparens affärssituation. 

Avkastningsvärdering innebär att man försöker beräkna de framtida vinster som företaget kommer att få, och lägger dessa till grund för en värdering. Logiken bakom är att det som köparen förvärvar är rätten att driva verksamheten i framtiden och denna är då värd summan av de vinster som uppstår kommande år.

I mindre företag brukar framtiden definieras som en tid mellan 3-5 år, vilket innebär att man använder en s.k. multipel för antalet vinster som skall ingå i priset. Den vinst som används i beräkningen är ofta baserad på ett genomsnitt av vinsten under 3 till 5 år bakåt i tiden eller något år framåt i tiden (din prognos) för att utjämna variationer från enskilda år. Antag att vinsten efter finansiella poster de senaste 3 åren är 200 och 300, samt att prognosen för innevarande år är 400. En ren division ger då ett genomsnitt över de 3 åren på 900 / 3 = 300. Den genomsnittliga vinsten multipliceras med en sk värdemultipel. Denna ligger vanligtvis i intervallet 2-5. Multipelns värde beräknas utifrån ett antal parametrar som affärsmässig risk, affärsmässig unikitet, lönsamhetsutveckling, branschutveckling, belåningsgrad, utvecklingsmöjligheter, resurser i form av ledning / personal mm. Om man som exempel väljer multipel 3,5 så blir avkastningsvärdet
300 x 3,5 = 1050.  I detta värde ligger förväntad avkastning på eget kapital samt företagets sk goodwill.

Nackdelen med metoden är att det är svårt att förutse framtida vinster, samtidigt som stora variationer i resultatnivå kan ge ett genomsnitt som inte är representativt.

Observera även att årsresultaten oftast behöver justeras för att kunna betraktas som normala. Exempel är stora förändringar i ägarlön och betalningar av pensionspremier.

Likvidationsvärde, eller slaktvärde, är vad man kan få betalt för tillgångarna om företaget avvecklas. Är inte verksamheten längre i drift kan tillgångarna, byggnaderna, utrustningen och varulagret, vara betydligt mindre värt än vad balansräkningen visar. Motsatsen kan också finnas, t ex om företagets fastighet har en attraktiv placering som kan användas för annan verksamhet. En analys av balansräkningens värden kan därför behövas för att justera det slutliga priset på företaget.

Det är lämpligt att ta hjälp av externa experter för att genomföra en värdering, både av företaget och enskilda tillgångar som fastigheter. Det ger ofta ett bättre underlag för den kommande prisdiskussionen, och t ex en företagsmäklare kan ha erfarenhet från liknande andra företag som har sålts, och som kan utgöra referenser för din affär.

Analys av företaget

Att närma sig säljaren
Ta själv reda på en del om företaget innan du tar kontakt med mäklare eller ägare. Att ha ett mått av kunskap om företaget och dess situation innan du presenterar dig själv kan vara bra för trovärdigheten. Det gäller ju att vara en värdig köparkandidat. Förhandlingsprocessen börjar redan här. Relationen som byggs mellan köpare och säljare är av största betydelse för att få insyn i företaget och framgång i förhandlingarna. 

Du samlar mer och mer information. Du kommer kanske ändå inte att få fram allt du behöver utan att teckna ett intentionsavtal med säljaren (Letter of intent) med betalning av handpenning. Letter of intent betyder ungefär avsiktsförklaring. Det innehåller en kort text som talar om att du har för avsikt att köpa företaget. Handpenningen förlorar du om köpet inte går i lås.

Omfattande genomgångar av alla förhållanden i företaget kallas för Due Diligence, och utförs av revisorer, jurister m.fl. experter, på uppdrag av köparen. Även om dina resurser att anlita experter är små och företaget är litet bör du lägga ned mycket ansträngningar på genomlysning av företaget.

Använd mallar och checklistor
Du behöver göra en ordentlig genomgång och granskning för att veta att detta företag passar dig, stämmer med din sökprofil, har förutsättningar på marknaden, har bra inre resurser och organisation osv. Oförutsedda problem ska inte uppdagas när du väl äger företaget. Dessutom har din genomlysning betydelse för förhandlingarna om priset på företaget.

Grovt sett kan din analys delas in i följande områden:

 • Företagets produkter, kunder, konkurrenter och marknadsförutsättningar i övrigt.
 • Tillståndskrav och andra förhållanden som påverkar företaget på marknaden
 • Företagets arbetssätt för att nå ut på marknaden, konkurrensförmåga
 • Resurser i företaget, personal, kompetens, utrustning, lokaler
 • Varulager – är det kurant och säljbart?
 • Organisation, rutiner, ledning
 • Personalförhållanden
 • Arbetsmiljö
 • Avtal och överenskommelser
 • Miljöförhållanden inkl tillstånd
 • Energi och uppvärmning
 • Leverantörer
 • Immateriella rättigheter, patent, varumärke
 • Ekonomi inkl. varulagervärde, nuvarande finansiering mm

På varje område ställer du dig frågan – vad vill jag förändra? Vad är realistiskt att jag kan förändra?

Skrudat företag
I det uppdrag företagsmäklaren har ingår att ge säljaren råd om hur företaget kan skrudas för att vara vackert inför köparens ögon. En smula misstänksamhet skadar det inte att ha. Granska alltså skötsel av lokaler och utrustning noga!
Din granskning av företaget måste i vilket fall som helst göras utifrån vetskapen om att siffror kan ha snyggats till för att framställa företaget i bättre dager. Har företagaren varit ute i god tid med sin planering kan detta vara fullt möjligt. Det går att visa bättre resultat genom olika åtgärder, t.ex. förskjutet underhåll av byggnader och utrustning, gratisarbete av familjemedlemmar samtidigt som personal har friställts, mindre avsättning till ägarpension, hyllvärmare (varor som inte kan säljas men ändå får ligga kvar i lager) osv.

 

© Copyright Ägarskifte Micro